Tlak vody ve vodovodním řádu

Články a rady zahradní hadice smrštovací » Tlak vody ve vodovodním řádu

Tlak vody ve vodovodním řádu dle zákona.

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ

 

§ 15 odst. 4 Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa.

V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.

 

V běžném rozvodu a řádu se tlak pohybuje od 0,2 MPa až max 0,4 MPa : 2 - 4 Bar

Přepočty tlaku vody najdete zde http://www.prepocet.cz/tlak/

Požadavky, které je nutno respektovat při navrhování, výstavbě, provozu a údržbě vodovodních sítí a přípojek, stanoví ČSN EN 805 (75 5011)

 

Povinnosti dle zákona
§ 10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace

(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav, obnovy a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.8)

(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:

a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) technický popis stavby a jejího vybavení,

c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby,

d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),

e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo obnovovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.

(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje v návaznosti na obnovu vodovodů a kanalizací a dále podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace.

 

Povinnosti vlastníka

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Vlastník vodovodní přípojky nebo rozvodu je povinnen postupovat dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. zákona č. 274/2001 Sb

 

Vodoprávními úřady které provádí kontrolu.

a) obecní úřady.
b) újezdní úřady na území vojenských újezdů.
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
d) krajské úřady,
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108)